Dodenherdenking 4 mei 2015

Namens Comité Dodenherdenking Zeeland, nodigen wij iedereen uit om aanwezig te zijn tijdens de Dodenherdenking.

 

OP MAANDAG 4 MEI 2015 IS HET DE 70STE EDITIE VAN DE DODENHERDENKING. WE STAAN DAN ÓÓK STIL BIJ HET FEIT DAT WE 70 JAAR IN VRIJHEID LEVEN.

 

EEN GOEDE REDEN OM ER EEN BIJZONDERE HERDENKING VAN TE MAKEN.

70 JAAR VRIJHEID IS GÉÉN VANZELFSPREKENDHEID

HET IS DAN OOK VAN GROOT BELANG DAT WE HIER MASSAAL BIJ STIL STAAN.

HET PROGRAMMA LUIDT ALS VOLGT

18:15 UUR                                              SAMENKOMST BIJ MARIAKAPEL AAN DE KAPELWEG IN ZEELAND,

*GEDICHTEN-KRANSLEGGINGEN-LAST POST-2 MINUTEN STILTE.

*START FAKKELTOCHT NAAR DE MORGENZON OLV HET GILDE.

19:00 UUR                                HERDENKINGSBIJEENKOMST IN DE AULA VAN “DE MORGENZON”.

*MUZIEK LORELEY –VOORDRACHTEN: KINDEREN, BURGEMEESTER,  JONGE VETERAAN, OUDE VETERAAN –

MUZIEK JAN,TINY EN HENT

19:45 UUR                                              CEREMONIE OP HET KERKPLEIN

*HIJSEN VAN DE VLAGGEN, KRANSLEGGINGEN

19:58 UUR                                              LAST POST

20:00 UUR                                              2 MINUTEN STILTE

20:02 UUR                                              WILHELMUS GEZONGEN DOOR KOOR LORELEY

20:05 UUR                                              LOSLATEN VREDESDUIVEN

20:07 UUR                                              OLV HET GILDE RONDGANG  EN BLOEMLEGGING DOOR  ALLE AANWEZIGEN BIJ DE 2 OORLOGSGRAVEN OP HET  KERKHOF     IEDEREEN KRIJGT EEN BLOEM UITGEREIKT)

20.15UUR                                                GELEGENHEID TOT KOFFIE DRINKEN IN HET GEMEENTEHUIS

 

21:15 UUR                                              EINDE DODENHERDENKING

Paastentoonstelling 2015

Het was vanmorgen op de Paastentoonstelling "het Boerenleven" al behoorlijk druk in ons Heemhuis. De tentoonstellingscommissie heeft weer een boeiende tentoonstelling opgebouwd rond het thema "het Boerenleven".

Ook was onze boomzaagmachine weer volop aan het werk, blijft een mooi schouwspel hoe er vroeger gezaagd werd.

excursie BHIC in Grave

Op woensdag 18 maart hebben wij een rondleiding gehad bij BHIC in Grave, daar waar alle Zeelandse documenten bewaard worden. Waaronder de 1e bladzijde van het Zeelandse geboorteregister uit 1815 in dat jaar voor het eerst in het Nederlands.

Maandag 23 maart JAARVERGADERING 2015

JAARVERGADERING 2015

Beste leden van Heemkundekring Zeeland,

Hierbij nodigt het bestuur U uit voor de jaarvergadering van Heemkundekring Zeeland op maandag 23 maart 2015 om 20.00 uur in het Heemhuis "De Hooge Raam" Kleine Graspeel 3b te Zeeland.

Agenda:

 

1.Opening door de voorzitter.

2.Notulen ledenvergadering 23 februari 2015.

3.Ingekomen stukken.

4.Bestuursmededelingen.

5.Algemeen jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2014.

6.Financieel jaarverslag penningmeester over het verenigingsjaar 2014 en begroting 2016.

7.Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid.

8. Bestuursverkiezing.

De heren Gerard Selten en Ad Daverveld zijn aftredend en herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich schriftelijk vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris aanmelden.

9.Rondvraag.

10.Sluiting.

Na de pauze zal Theo Verstegen weer een kort optreden verzorgen en er is voldoende ruimte om gezellig na te borrelen.

 

 

 

Tip: Bezoek 100 jaar Vluchtoord in Uden

In de bibliotheek in Uden is tot 4 april gratis te bezoeken "100 jaar Vluchtoord".

Echt een aanrader, mooie foto's, duidelijk beeld van Vluchtoord, mooie maquettes, en het mooie boek over Vluchtoord is te koop voor € 19,95.

Hieronder enkele foto's