Jaarvergadering 21 maart 2016

Beste leden van Heemkundekring Zeeland,

Hierbij nodigt het bestuur U uit voor de jaarvergadering van Heemkundekring Zeeland op maandag 21 maart 2016 om 20.00 uur in het Heemhuis "De Hooge Raam" Kleine Graspeel 3b te Zeeland.

Agenda:

1.Opening door de voorzitter.

2.Notulen ledenvergadering 25 januari 2016 (is bijgevoegd).

3.Ingekomen stukken.

4.Bestuursmededelingen.

5.Algemeen jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2015 (is bijgevoegd).

6.Financieel jaarverslag penningmeester over het verenigingsjaar 2015 en begroting 2017. (wordt ter plekke door de penningmeester toegelicht)

7.Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid.

8. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn de bestuursleden Frans Vlemmings en Theo Verstegen en zij stellen zich beiden herkiesbaar.Peter Poorts is ook aftredend, ondanks het feit dat hij pas in 2014 in het bestuur is gekozen. Dat komt omdat hij het schema van aftreden van de penningmeester volgt. Ook hij is herkiesbaar. Paul van Dijk is nog niet aftredend, maar hij heeft aangegeven dat hij tussentijds zijn bestuursfunctie wil beëindigen. Hij is dus niet herkiesbaar. Omdat het bestuur dan nog steeds 7 personen telt, heeft het bestuur geen nieuwe kandidaten gezocht. Eventuele andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich schriftelijk vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris aanmelden.

9.Rondvraag.

10.Sluiting Jaarvergadering.

11. Presentatie van de werkgroep Archief over de bouw van het heemhuis, Chris van Hout van de werkgroep Tentoonstellingen zal een presentatie laten zien over alle tentoonstellingen die we in 2015 georganiseerd hebben.