Op zondag 30 december is er in het Heemhuis een unieke tentoonstelling. De werkgroep heeft een overzicht gemaakt van alle muziekbandjes die in Zeeland actief zijn geweest. En dat zijn er vele tientallen. Van iedereen zijn foto's te bewonderen en ook andere voorwerpen, zoals kleding en instrumenten. Het is open van 11 tot 17 uur. Entree is 2 euro.

Ook op de woensdagen 9, 16 en 23 januari is de tentoonstelling nog te bekijken van 13.30 tot 15.30 uur.

Publiekswandeling over Zevenhuis, Tooverkamp en Straatsven.

 Weet U waar ooit een exportslachterij heeft gestaan op Zevenhuis? En waar de watertoren stond tijdens de mobilisatie? Wanneer is camping de Heische Tip gestart? Welk huis is het geboortehuis van Rector van Gerwen en hoe liep vroeger het Heische pad?

Als U antwoorden wilt hebben op al deze vragen, dan moet U meewandelen met de gidsen van heemkundekring Zeeland. Deze wandelwerkgroep heeft namelijk een nieuwe cultuurhistorische wandeling uitgezet.

U krijgt tijdens de wandeling antwoord op bovenstaande vragen en er worden nog véél meer weetjes van deze buurtschap verteld.

U wordt van harte uitgenodigd op zondag 3 juni  a.s. om 10.00 uur.

Start van de wandeling: de parkeerplaats van Camping De Heische Tip.

Duur van de wandeling ongeveer 2 uur.

Kosten 3 euro per persoon (kinderen gratis) inclusief een kopje koffie of thee.

Jaaragenda Heemkundekring Zeeland 2020

 

   
13-jan Bestuursvergadering
27-jan Ledenbijeenkomst met Fotokwis van Anne-Marie vd Broek
   
5-feb Liederentafel
10-feb Bestuursvergadering
   
 2-mrt  Lezing van Ton Cruijsen: Leven tussen twee kloosters
4-mrt Liederentafel
9-mrt Bestuursvergadering
23-mrt Jaarvergadering
   
 1-apr  Liederentafel
13-apr Paastentoonstelling: Oorlog en Vrede
19-apr Publiekswandeling Zevenhuis
20-apr Ledenbijeenkomst
   
 6-mei Liederentafel 
11-mei Bestuursvergadering
25-mei Wandeling met gids op de Brand en Groesplak
   
7-jun   Publiekswandeling op de Brand en Groesplak
 8-jun Bestuursvergadering 
   
10-aug   Lezing Piet van Gerwen: 95 jaar Stormramp Zeeland
   
12/13 sep   Open Monumentenweekend: Leer monumenten
14-sep Bestuursvergadering
28-sep Ledenbijeenkomst
19 of 26-sep Busexcursie samen met Heemkundekring Schaijk-Reek, Reisdoel is nog niet bepaald.
   
7-okt Liederentafel
12-okt Bestuursvergadering
26-okt Presentatie door Piet Huvenaars: Kerkstraat Centrum, het hart van Zeeland
   
4-nov Liederentafel
9-nov Bestuursvergadering
23-nov Nostalgische Zeelandse Filmavond
   
   
2-dec Liederentafel
14-dec Bestuursvergadering
27-dec Eindejaarstentoonstelling met als thema: Kerstbeleving in de laatste eeuw
28-dec Ledenbijeenkomst
   

 

ANBI-info

Officiele naam: Heemkundekring Zeeland

KVK-nummer: 40216367

RSIN-nummer: 005341450

Postadres secretariaat: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland

Telefoonnummer secretariaat: 06-44378506

Bezoekadres Heemhuis: Kleine Graspeel 3b, 5411 LA Zeeland

Doelstelling zoals vermeld in de statuten:

1.     de praktische en theoretische heemkunde te beoefenen en te bevorderen, in het bijzonder in haar werkgebied en wel door het verzamelen, documenteren en doorgeven van kennis over haar werkgebied, ontleend aan geschiedenis, archeologie, volkskunde, taalkunde, dialectologie, naamkunde en genealogie, biologie en ecologie, alles in de ruimste zin van het woord.

2.     in brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek en zijn bewoners, vroeger, nu en voor de toekomst.

3.     het ijveren voor het verzamelen, documenteren, behouden en beschermen van het erfgoed van haar werkgebied, zoals:

a.      cultuurhistorisch belangwekkende gebouwen, groenstructuren, landschappen en natuur, inclusief het archeologisch bodemarchief.

b.      collecties van museale en andere voorwerpen en van informatief erfgoed (in de vorm van archieven, bibliotheken en collecties van foto-, film- en geluidsopnamen);

c.      mondelinge tradities en uitingen, podiumkunsten, sociale gewoonten en gebruiken, rituelen en feestelijke gebeurtenissen, volkscultuur, kennis van de praktijken rond de natuur, traditionele ambachten, alsmede (on)geschreven geschiedenis.

4.     het streven naar het behoud en de bescherming van waardevolle monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en dorpsgezichten, waaronder het streven naar aanwijzing van panden en objecten tot rijksmonument dan wel gemeentelijk monument, beeldbepalend of beeldondersteunend pand of ensembles van monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en gebieden tot (rijks)monument dan wel gemeentelijk dorpsgezicht;

5.     het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, goederen en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens in haar werkgebied, alsmede het vastleggen van onderzoekingen en studies door middel van publicaties, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin des woords;

6.     met stichtingen en/of instituties die zich het beheer van collecties ten doel stellen, bindende afspraken te maken inzake de vrije toegankelijkheid tot deze collecties;

7.     het behartigen van de heemkundebelangen bij het gemeentebestuur en andere (overheids-)besturen;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.      het bevorderen van de belangstelling voor het eigene in haar werkgebied en haar omgeving en het bevorderen en begeleiden van de praktische en theoretische heemkundebeoefening, in het bijzonder in haar werkgebied.

b.     het organiseren van voordrachten en excursies en het instellen of doen instellen van algemene onderzoekingen;

c.      het organiseren van aan heemkunde en geschiedenis gerelateerde evenementen, zoals filmvoorstellingen en exposities en van voorlichting op heemkundig gebied;

d.     het geven van adviezen op heemkundig gebied aan bestuursorganen, rechtspersonen en particulieren, zo mogelijk tevens door deelname aan commissies;

e.     het door middel van heemkundig materiaal en rondleidingen ondersteunen van onderwijsinstellingen;

f.      overigens al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar leden, in verband met voormelde doelomschrijving, noodzakelijk, nuttig of gewenst is.

 

Hoofdlijnen beleidsplan 2019-2023

 

Samenvatting van de plannen voor de komende 5 jaar

 

1.       Collectie voorwerpen wordt geordend, genummerd, gefotografeerd en opgeslagen in het zoeksysteem en toegankelijk gemaakt via internet.

 

2.       Er komt een aparte extra opslagruimte voor het Archief op de begane grond.

 

3.       Bekijken of een eigen periodiek mogelijk is. (onderscheid maken tussen ledennieuws en historische stukjes over Zeeland)

 

4.       Maandblad ut Rookelijzer digitaliseren (afronden in 2019)

 

5.       Krantenarchief uitbreiden met  de periode van voor 1970

 

6.       Het krantenarchief wordt gescand om het zoeken naar artikelen mogelijk te maken

 

7.       Foto- en diacollectie vakkundig opbergen, digitaliseren en beschrijven

 

8.       Jaarlijks twee grote tentoonstellingen organiseren rond Pasen en Kerst

 

9.       Jaarlijks een excursie organiseren naar lokale of regionale instantie

 

10.   De werkgroep Wandelingen ontwikkelt jaarlijks een nieuwe wandeling

 

11.   De werkgroep Wandelingen organiseert jaarlijks minstens 2 publiekswandelingen

 

12.   Jaarlijks een quiz organiseren voor de eigen leden

 

13.   Jaarlijks minimaal een externe spreker vrager voor een presentatie

 

14.   Collectie bidprentjes en ander familiedrukwerk meer compleet maken (continu)

 

15.   Beschrijving fotocollectie Keeris verder afmaken

 

16.   Gebruik website bevorderen door meer informatie over onze collecties (continu)

 

17.   Jaarlijks een filmavond organiseren voor het publiek (en leden)

 

18.   Jaarlijks dit beleidsplan evalueren en zo nodig aanpassen

 

19.   Maandelijks in de wintermaanden een liederentafel organiseren

 

20.   Jaarlijks een busexcursie organiseren samen met Schaijk-Reek.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                  Gerard Selten

Secretaris:                Piet Huvenaars

Penningmeester:    Peter Poorts

Lid:                             Frans Vlemmings

Lid:                             Ad Daverveld

Lid:                             Theo Verstegen

Lid:                             Anne-Marie vd Broek - Ottens

 

De vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn geen betaalde functies.

 

 

 

JAARVERSLAG 2018

 

Organisatie en leden:

 

We hebben op 31 december 2017 148 leden. Dat is 2 meer dan vorig jaar. Op 31 december 2018 is dat aantal gelijk gebleven. De samenstelling van het bestuur is in 2018 niet veranderd. Gerard Selten en Ad Daverveld waren aftredend en zij zijn allebei herkozen. De kascommissie bestond in 2018 uit Piet van Gerwen en Chris van Hout. Voor 2018 is dat Chris van Hout en Henk Roeffen. Op 26 april overlijdt onze oud-voorzitter Giny van Leeuwen. Op 26 juli overlijdt ons lid: Bert van Hout. Op 2 december overlijdt oud-lid Annie van Dongen – Danen.

Bijeenkomsten:

Het heemhuis is wekelijks geopend op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Daarnaast is het archief geopend op iedere maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur. De heemtuin is altijd toegankelijk.

Het bestuur vergaderde 10 keer in 2018 en er waren 9 maandelijkse ledenbijeenkomsten. De normale ledenbijeenkomsten duren ongeveer een uur en na de pauze presenteert een van onze eigen leden iets over een heemkundig onderwerp. Dit jaar kwamen onder andere aan de orde: Onze derde Fotokwis; recente aanwinsten, onze bidprentjes online, AVG privay wetgeving, nieuwe foto’s.

Het Heemhuis wordt ook gebruikt voor de regiovergaderingen van Brabants Heem, regio Maasland.

Dat gebeurt twee keer per jaar, in maart en oktober. We delen het heemhuis op vastgestelde dagen met jeu de boulesclub Le Sud.

Andere activiteiten:

De werkgroep Liederentafel organiseert op de eerste woensdag van de maand een liederentafel (van oktober tot mei)

Iedere 3 maanden organiseerden we een poetsochtend in het heemhuis. Met ingang van december is die afgeschaft. Alle werkgroepen houden voortaan hun eigen werkruimte schoon. Toiletten, keuken en huiskamer worden iedere 2 weken schoongemaakt.

Jaarlijks organiseren we een gedeelte van de Zellandse kwis en van de Zellandse Jeugdkwis van SJB.

Onze oude website wordt rond Kerstmis 2017 gehackt en daarna nog eens. Marcel de Klein zorgt voor een nieuwe omgeving, die betere bescherming biedt.

Op 22 januari is onze 3e Fotoquiz (door Tiny Peters). Winnaar is Piet van Gemert.

Op 26 februari houdt Piet Huvenaars een lezing over de buurtschap Heipeel. Er komen 48 bezoekers.

Op 30 mei bezoeken Piet Huvenaars en Tjeu van Ras een workshop van Brabants Heem over de AVG. In juni gaan de leden akkoord met een privacy-verklaring.Tijdelijk worden alle foto’s en bidprentjes van het internet afgehaald.

Ook op 30 mei wordt Maria’s Hofke geopend in de Kloosterstraat, een project van Arnold van Dongen.

Op 2 en 3 juni is er een tentoonstelling van 50 jaar gitaarclub Leyenda. Ons lid Antoon van Dongen heeft daarvan de organisatie op zich genomen.

Op 6 juni gaan 10 leden op excursie naar het Nationaal Veeteelmuseum in Beers.

We krijgen een nieuwe koffieautomaat geschonken door Van Tienen BV.

We adviseren de gemeente bij een nieuwe straatnaam op landgoed Nabbegat: Scherpenberg.

Op 24 september houdt het bestuur een presentatie over de gevolgen van de AVG.

Op 29 september is een dagexcursie naar Kleef, samen met Heemkundekring Schaijk-Reek. Vanuit Zeeland zijn er slechts 6 deelnemers.

Op 22 oktober houdt Hans van den Broek uit Deurne een presentatie: Wonderen in het zonlicht. Ruim 60 bezoekers komen luisteren.

Op 26 november is de jaarlijkse Filmavond. Geslaagd met 65 bezoekers.

 

Werkgroepen

Heemtuin

De renovatie van de heemtuin is in volle gang. Wel last van een heel droge zomer.

Tentoonstellingen

Op 2 april is de tentoonstelling over de Kindertijd. Ruim 320 bezoekers.

Op 30 december de tentoonstelling: Muziek smeedt een band. Over alle Zeelandse muzikanten. Zeer geslaagd met ruim 400 bezoekers.

Wandelwerkgroep

Wandeling op Zevenhuis en Tooverkamp is klaar voor gebruik. Op 28 mei mogen de leden als eerste deze nieuwe wandeling meemaken. Al op 3 juni is daar de eerste publiekswandeling. Nieuwe route op de Trent wordt ontwikkeld. Op 14 oktober is een publiekswandeling op Kreitsberg.

Liederentafel

Maandelijks wordt op de eerste woensdag van de maand (behalve in de zomermaanden) een liederentafel georganiseerd, die door een trouwe groep liefhebbers wordt bezocht.

Archivering

De werkgroep draait prima. Iedere maandagavond is het gezellig en druk. Er is een start gemaakt met het indexeren van alle voorwerpen, vooral foto’s en bidprentjes. Het aantal bidprentjes bedraagt eind 2018 5200 en het aantal foto’s 3000. Coos van Ras is begonnen met het scannen van alle Rookelijzers. Daarvoor mogen we de scanner van Bibliotheek Zeeland gebruiken. In maart wordt een nieuwe laserprinter gekocht. In april wordt een abonnement gekocht op de Kadaster Viewer, waardoor de geschiedenis van een huis of perceel is terug te vinden. Op verzoek van het Platform Toerisme Landerd worden teksten gemaakt voor 5 nieuwe info-borden.

Scholen

Het bezoek van de scholen loopt terug doordat het project Jet en Jan is afgeschaft. De scholen werken nu in projecten. Daar moeten wij aansluiting bij zoeken. Dit jaar is slechts 1 school op bezoek geweest.

Onderhoud

De meterkast wordt uitgebreid, zodat een extra boiler kan worden aangesloten in het achterhuis. De poetsochtenden werden door de leden slecht bezocht. Het waren altijd dezelfde paar mensen. Sinds dit jaar is een vaste schoonmaakster actief. (tweewekelijks). Het bestuur laat een offerte maken voor het verbeteren van de vloer in het achterhuis. Ook worden plannen gemaakt voor de inrichting van een nieuwe archiefruimte.

Archeologie: Dit jaar zijn er geen nieuwe opgravingen geweest.

Kerkhof: Er zijn nu ruim 20 grafzerken in beheer. Die zijn rechtgezet en schoongemaakt. De Rabobank Clubkas Campagne leverde dit jaar ruim 900 euro op en die wordt besteed aan deze werkgroep.

Compostella. Al enkele jaren zorgt een werkgroep in Compostella een ochtend voor de bejaarden van de huiskamer. Daarvoor worden materialen van onze collectie gebruikt.

 

Activiteitenplan Heemkundekring Zeeland 2020.

De heemkundekring ziet voor zichzelf als belangrijkste taak het stimuleren van de belangstelling voor de eigen woonplaats en de directe omgeving, alsmede bijdragen tot het bewaren van de Zeelandse identiteit. Vooral het volksleven, lokale gebruiken, oude ambachten, speciaal in de context van de plaatselijke economie, belangrijke gebeurtenissen in het recente en minder recente verleden, doch ook kennis over de Zeelanders zelf, krijgen hierbij alle aandacht.

Deze doelstelling zal gerealiseerd worden door het bewaren, conserveren en presenteren van voorwerpen, die voor deze aspecten van het volksleven of ambachten typerend zijn, door het vragen van aandacht voor de historische waardebepaling van karakteristieke gebouwen, of dorpsaanzichten, door het bijeenbrengen van kennis over de lokale geschiedenis en over de rol die de voor deze geschiedenis van betekenis geweest zijnde families gespeeld hebben etc.

Concreet betekent dit dat in het activiteitenplan 2020 van de Heemkundekring de volgende punten aan de orde komen:

 -          Elk jaar, zo ook in 2020, worden er in het heemgebouw minimaal 2 tentoonstellingen gehouden, direct gebonden aan de bovenstaande doelstellingen. De onderwerpen voor 2020 zijn nog niet vastgesteld.

 -          We gaan in 2020 minimaal 2 lezingen of presentaties houden.

 -          In samenwerking met het parochiebestuur streven we naar het behoud van oude grafzerken op het kerkhof. Daarvoor is een aparte werkgroep in het leven geroepen.

 -          In samenwerking met Compostella organiseren we maandelijks een activiteit voor de bewoners van de Huiskamer en de overige bewoners.

 -          In samenwerking met SJB neemt de heemkundekring een deel van de organisatie van de Zeelandse Jeugdkwis voor zijn rekening.

 -          Onderhoud en verdere uitbouw van de heemtuin. Jaarlijks wordt deelgenomen aan de Open Tuinendag van Landerd.

 -          Door de samenwerking met de jeu de boules club ‘Le Sud’ de belangstelling voor oude volkssporten en gebruiken levend houden.

 -          Het houden van rondleidingen in het Heemhuis, waar, door voortdurende uitbreiding van ons cultuurbezit, maar ook door de restauratie van het reeds verworven bezit, een steeds rijkere collectie van oude gebruiksvoorwerpen e.d. te bekijken is. Jaarlijks organiseren we ook publiekswandelingen in Zeeland. We hebben intussen een route door de Kerkstraat Noord en Midden, een over Voederheil en Kreitsberg en een over het Oventje; Zevenhuis en Tooverkamp; en tenslotte de Trent.

 -          Door samenwerking met de scholen, de leerlingen vertrouwd maken met de oude voorwerpen en gebruiken, en daardoor respect bijbrengen voor wat voorgaande generaties gepresteerd hebben. Hierbij dient speciaal de oude schoolklas gemeld te worden, die van ver buiten de regio belangstellenden naar Zeeland trekt.

 -          De liederentafel waarin maandelijks oude en nieuwe liederen worden gezongen.

          De Heemkundekring blijft goede voortgang maken bij het archiveren van een grote hoeveelheid documentatie die de laatste jaren verzameld is. Het Heemhuis dient nu al als bron voor allerlei geschiedkundige activiteiten. We willen een vraagbaak zijn voor particulieren en instanties op het gebied van Zeelandse historie. Eind 2018 waren al circa 3000 foto’s online.

 -          We hebben nu eigen collecties van bidprentjes (circa 5200) en rouwkaarten (ruim 800) van Zeelandse inwoners, maar ook van ander familiedrukwerk; We streven naar een zo compleet mogelijke verzameling door giften en ruilen met andere verzamelaars.

 -          De tentoonstellingen dragen bij tot de vorming van een uitgebreide fotodocumentatie. Het Heemhuis biedt ook mogelijkheden voor de amateurgenealoog om een begin te maken met het opstellen van zijn familiegeschiedenis. Van deze mogelijkheid wordt regelmatig gebruik gemaakt.

 -          Heemkundekring Zeeland geeft advies aan de gemeente Landerd als zij op zoek zijn naar nieuwe straatnamen.

 -          Heemkundekring Zeeland is vertegenwoordigd in gemeentelijke klankbordgroepen.

 -          Jaarlijks organiseren we een filmavond met beelden uit de historie van Zeeland.

 -          We geven onderdak aan de halfjaarlijkse vergadering van het Brabants Heem, regio Maasland en Cuijk.

 -          Heemkundekring Zeeland heeft achter de schermen een rol in de Zellandse Quiz door het maken van vragen over heemkundige onderwerpen.

 

 

Financieel jaarverslag 2018

Balans op 31 december 2018:

Activa                                                               Passiva

Gebouw (Woz-waarde)

139.000,00

Kapitaal

199.000,00

Inventaris (verzekerde waarde)

60.000,00

Bouwreserve

67.389,65

Vorderingen

653,46

Algemene reserve

25.633,17

Kas

704,67

Schulden korte termijn

1.017,23

Rekening Courant

5.681,92

 

 

Spaarrekening

87.000

 

 

 

 

 

 

balanstotaal

293.040,05

 

293.040,05

 

Toelichting.

De Heemkundekring beschikt over een eigen heemhuis dat voor de WOZ-waarde op de balans staat.  De inboedel is voor de verzekerde waarde op de balans gezet.

 

Omdat de grond waar het heemhuis op staat van de gemeente Landerd is, is er een recht van opstalconstructie. De gemeente heeft ons de verplichting opgelegd om jaarlijks een bedrag te reserveren in een bouwreserve. Die moet voldoende groot worden om de herbouw van het heemhuis te kunnen financieren na afloop van de recht van opstalperiode.

Staat van baten en lasten 2018

Inkomsten:                                                       Uitgaven:

 

 

 

 

Contributies

1.990,00

Onderhoud heemhuis

937,33

Subsidie gemeente Landerd

4.531,02

Recht van opstal

25,00

Rabobank Clubkas Campagne

919,72

Verzekering heemhuis

691,87

Ontvangen entree

228,00

Onroerende zaakbelasting

1.021,26

Entree tentoonstellingen

1.544,60

Gas, water, elektra

1.960,28

Vergoedingen bezoek

25,00

Kantoorbenodigdheden

2,49

Verkoop en verhuur

176,41

Telefoon en internet

478,86

Liederentafel

1.659,20

Abonnementen (oa Memorix)

578,21

Opbrengst bar

1.748,20

Verenigingskosten

54,45

Bezoek scholen

88,50

Werkgroep Onderhoud

54,75

Giften

7,90

Werkgroep Archief

446,68

Begeleide wandelingen

549,00

Werkgroep Tentoonstellingen

212,06

Groene Loper voucher

0

Werkgroep Heemtuin

394,28

Gebruik Heemhuis Le Sud

440,00

Werkgroep Wandelingen

43,95

Rente

9,66

Excursie

200,62

Kasverschil

-40,89

Bankkosten

174,43

 

 

Bar inkopen

1.947,10

 

 

Muziek Liederentafel

460,00

 

 

Maaimachine en frees

0

 

 

Toevoeging bouwreserve

4.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

13.958,10

 

14.183,62

 

De Heemkundekring Zeeland heeft verschillende werkgroepen:

  • Werkgroep Tentoonstellingen
  • Werkgroep Archivering
  • Werkgroep Liederentafel
  • Werkgroep Heemtuin
  • Werkgroep Scholen
  • Werkgroep Onderhoud en Restauratie
  • Werkgroep Wandelingen Cultuur en Natuur
Klik op de inhoudsopgave voor meer informatie over een specifieke werkgroep.


Werkgroep Tentoonstellingen

De werkgroep Tentoonstellingen verzorgt ieder jaar met Pasen en Kerstmis twee grote tentoonstellingen in het Heemhuis. De thema’s van de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld: Verdwenen verenigingen; Verdwenen bedrijven; Geboorte, Trouwen en Rouwen en Speuren naar je voorouders. Een regelmatig terugkerend thema is Zeelandse verzamelaars en kunstenaars, die hun verzameling of werkstukken in het heemhuis kunnen laten zien.

Daarnaast zorgt de werkgroep voor de aankleding van de tentoonstellingsruimte gedurende de rest van het jaar en voor het inrichten van kleinere tentoonstellingen tijdens speciale dagen, zoals bij de Open Monumentendagen of de Landerdse Molendag.


 

Werkgroep Archivering

De werkgroep Archivering komt iedere maandagavond bij elkaar in het Heemhuis vanaf 19.30 uur. Zij beheert de bibliotheek van de vereniging. Alles wat er maar over Zeeland wordt geschreven krijgt hier een plaatsje. Leden kunnen er gratis boeken lenen. Verder verzamelen ze alle informatie die iets te maken heeft met de plaats Zeeland. Dat leidt tot aparte verzamelingen familiedrukwerk (geboortekaartjes, doopkaartjes, eerste communieprentjes, huwelijkskaarten, rouwbrieven en bidprentjes). Verder is er een flinke fotocollectie en alle Rookelijzers en andere Zeelandse verenigingsbladen zijn er in te zien.

Vanaf 1970 zijn alle regionale kranten doorgespit op Zeelandse berichten en die zijn keurig uitgeknipt en opgeplakt.
Sinds kort is er ook een aparte verzameling van oude kleding en ander textiel.
De stamboomgegevens van bijna alle Zeelanders over de laatste 350 jaar zijn te raadplegen in de computer van de werkgroep.


 

Werkgroep Liederentafel

Iedere eerste woensdag van de maand (tussen oktober en mei) organiseert deze werkgroep een liederentafel in het heemhuis. Met ondersteuning van enkele muzikanten kan iedereen gezellig komen meezingen met bekende en minder bekende liederen. Kunnen zingen is geen vereiste; wel lol in samen zingen.
De werkgroep heeft in 2009 zijn 10-jarig bestaan gevierd en kan bouwen op een vaste schare fans.


 

Werkgroep Heemtuin

Vlakbij het heemhuis heeft de heemkundekring een prachtige heemtuin, die voor iedereen het hele jaar door gratis toegankelijk is. Er staan veel oude planten en bijzondere bomen in, die elders niet meer te zien zijn. De werkgroep heeft veel werk aan het onderhoud van deze tuin. Bij tentoonstellingen of bijzondere vergaderingen hebben we vaak bloemen uit eigen tuin op tafel. Op verzoek kunnen voor groepen heel interessante rondleidingen worden gegeven.
De werkgroep heeft altijd behoefte aan liefhebbers die graag tuinieren, zonder dat ze een eigen tuin hebben. Ervaring is niet eens nodig. Aanmelden kan bij Lamber van Tiel en die woont ongeveer in de heemtuin.


 

Werkgroep Scholen

De lagere scholen in Zeeland, maar ook uit Uden en Heesch, weten de weg naar ons heemhuis te vinden. In hun lesprogramma zit het thema Jet en Jan, waarin ze kennis komen maken met hun geschiedenis. Ze komen zelf zien hoe het er vroeger op school aan toe ging; Hoe een winkel er uit zag of een bedstee. En ook welke spelletjes kinderen vroeger deden, toen er nog geen play-station bestond. De werkgroep Scholen verzorgt de presentatie aan de kinderen.


 

Werkgroep Onderhoud en Restauratie

Deze werkgroep zorgt zowel voor het noodzakelijke onderhoud van ons gebouw als voor de vele voorwerpen die we in de loop van de jaren hebben verzameld. Dat varieert van landbouwmachines tot grafzerken en oude blikken. De laatste wapenfeiten zijn een prachtig gerestaureerde Lister motor en een waterpomp.


 

Werkgroep Wandelingen Cultuur en Natuur

De werkgroep "Wandelingen Cultuur en Natuur" van de heemkundekring Zeeland biedt de mogelijkheid om onder leiding van een gids een wandeling te maken door Zeeland. Tijdens de wandelingen wordt ingegaan op de achtergronden van dat wat de wandelaar ziet en ervaart in en buiten het centrum van Zeeland.
Kiest u voor de cultuur wandelingen dan wordt er speciaal aandacht besteed aan de culturele achtergronden van het gebied en de gebouwen.
Kiest u voor de natuur wandelingen dan ligt het accent op de flora en fauna van de prachtige natuur in en om ons dorp.
Ook een combinatie is mogelijk.

Zeeland heeft veel moois te bieden; een wandeling door de dorpskern met haar oude gebouwen, bouwstijlen, waterpartijen en nieuwe wijken, het buitengebied met Brabantse boerderijen, oude gehuchten, zandverstuivingen en wijst gronden.
Wij leiden u daar graag rond.
Zo proberen we de heemkunde in een ontspannen sfeer uit te dragen.

Het aanvragen van een gids.
Voor groepen van maximaal 15 wandelaars is één gids beschikbaar. Zo nodig worden meerdere gidsen ingezet.
Duur van de wandeling: 2 uur.
Aan te vragen bij: Dhr. T. Verstegen, tel. nr. 06-55104998.
Kosten: per gids € 25,--

Als de werkzaamheden van deze werkgroep u aanspreken en u wilt meer informatie over wat het werk inhoudt, neem dan contact op met een van de werkgroepleden.

Geniet van ons mooie dorp

Meer artikelen...

  1. lid worden